bultmönster volvo s80 99

Ohjeet yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi työpaikalla

sallan tauti bändi Yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla vuoden 2017 alusta lähtien kaikissa yrityksissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.  Ohessa on ohje suunnitelman laatimisesta, jonka ovat laatineet SAK, Akava ja STTK sekä  ammattiliitot, Ihmisoikeusliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Seta ja Allianssi.

univisio päiväpeite kimberly

ääni kuivasta oksasta


Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

która godzina w kanada Ohje, 22.6.2015

Yleiset velvoitteet

 • Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta säädetään 1.1.2015 voimaan tulleessa yhdenvertaisuuslaissa.
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma on oltava viimeistään 1.1.2017 kaikissa yrityksissä, joissaon vähintään 30 työntekijää.  Määräaikaiset työntekijät lasketaan mukaan, jos heitä on jatkuvasti suurimman osan vuotta. Vuokratyöntekijät otetaan huomioon käyttäjäyrityksen suunnitelmaa laadittaessa siltä osin kuin käyttäjäyritys käyttää heihin työn johto- ja valvontaoikeutta. Työpäivän pituudella ei ole merkitystä.
 • Suunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa syrjintää.
 • Suunnitelma voi olla erillinen suunnitelma tai osa jotain muuta suunnitelmaa (tasa-arvosuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, henkilöstösuunnitelma tai muu) työpaikan tarpeen mukaan. Yhdistettäessä erilaisia suunnitelmia on huolehdittava siitä, että kaikki niissä käsiteltävät asiat käsitellään riittävän laajasti.
 • Suunnitelma on tehtävä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yleensä suunnitelmaa tekemään on syytä valita luottamusmies ja/tai työsuojeluvaltuutettu. Suunnitelman sisällöstä riippuen myös eri syrjintäperusteita tuntevia on hyvä olla mukana. Työnantajalla ei ole oikeutta valita työntekijäpuolen edustajia.
 • Suunnitelmalla ei ole määrämuotoa eikä enimmäis- tai vähimmäispituutta. Suunnitelman on hyvä olla mahdollisimman konkreettinen, jotta yhdenvertaisuutta voidaan työpaikalla aidosti edistää.
 • Suunnitelmaa laativan ryhmän koosta on sovittava työnantajan kanssa.
 • Suunnitelma olisi hyvä laatia joka vuosi. Suunnitelman toteutumista tulisi seurata vuosittain ja tarvittaessa uudistaa toimenpiteitä.
 • Suunnitelma on osa työnantajan yleistä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuutta. Se on keino lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä.
 • Sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sitä koskevasta tasa-arvosuunnitelmasta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (ns. tasa-arvolaissa).

Suunnitelman tekeminen

Taustaselvitys

 • Suunnitelman laatiminen on syytä aloittaa analysoimalla työpaikan tilanne. Yhdenvertaisuuden toteutumista pitää tarkastella kaikkien työpaikalla merkityksellisten syrjintäperusteiden kautta. Sitä, mitkä syrjintäperusteet ovat työpaikalla merkityksellisiä, on käsiteltäväyhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.  Tarvittaessa voidaan tehdä erillinen taustaselvitys.
 • Taustaselvityksen tueksi voidaan tehdä kysely, jossa selvitetään, toteutuuko yhdenvertaisuus ja onko työpaikalla koettu syrjintää. Kyselyssä voidaan huomioida kaikki syrjintäperusteet tai osa näistä (myös moniperusteinen syrjintä, läheissyrjintä ja olettamaan perustuva syrjintä):
ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy (konkreettisia esimerkkejä liitteen lopussa).
 • Taustaselvitykseen voidaan myös kirjata työpaikalla yleisesti tiedossa olevat, yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat ja ristiriidat sekä mihin tilanteisiin ja syrjintäperusteisiin nämä ovat liittyneet.
 • Taustakyselyssä ei tarvitse saada tietoja siitä, ketä nimenomaista työntekijää syrjintätilanne on koskenut. Kenenkään  ei myöskään ole tarvinnut vaatia muutosta nykyiseen tilanteeseen. Pelkkä tietoisuus siitä, että syrjintää on koettu, riittää.
 • Työnantaja ei voi kieltäytyä selvittämästä yhdenvertaisuustilannetta pelkästään sillä perusteella, että tieto on arkaluontoinen. Asiaan on puututtava, jos joku tuo ongelman esiin.
 • Taustaselvityksessä on hyvä tarkastella syrjintäperusteittain seuraavia työpaikan menettelytapoja ja niissä mahdollisesti ilmenevää syrjintää:
- työhönotto
- perehdytys
- tehtävien jako
- koulutukseen pääsy
- palkasta sekä työ- ja palvelussuhteisiin liittyvistä etuuksista päättäminen
- työntekoon sekä työ- ja palvelussuhteisiin liittyvien velvollisuuksien määrittäminen
- työyhteisön kehittäminen
- lomauttamiset ja irtisanomiset

Suunnitelman laatiminen

 • Taustaselvityksen perusteella kirjataan kaikki keskeiset havainnot nykytilanteesta.
 • Päätetään toimenpiteistä ja niiden aikataulusta. Toimenpiteet kannattaa kohdentaa konkreettisiin menettelytapoihin tai muihin käytäntöihin, joissa syrjintää on ilmennyt (kahvipöytäkeskustelut, töiden jakaminen, irtisanomisten kohdistuminen jne.).  
 • Toimenpiteitä on tarkasteltava myös tulevaisuuden kannalta.
 • Jos tarkastelussa ilmenee paljon epäkohtia, voi olla järkevää tarkastella ensimmäisen vuoden suunnitelmassa vain muutamia kiireellisempiä ja palata muihin seuraavana vuonna.
  • Kirjataan vastuuhenkilöt ja aikataulut (sovitaan milloin suunnitelmaa tarkastellaan seuraavan kerran). Voi olla hyvä tehdä taulukko, johon kirjataan tavoitteet, yksilöidään konkreettiset toimenpiteet, kuka vastaa mistäkin toimenpiteestä, aikataulu sekä seuranta. 

Tiedottaminen

 • Suunnitelman valmistuttua siitä on tiedotettava henkilöstölle ja kerrottava, mistä suunnitelma löytyy.

Seuranta

 • Suunnitelman toteutumista on tarkasteltava säännöllisesti.  
 • Uuden suunnitelman laatiminen aloitetaan arvioimalla vanhan suunnitelman toteutumista. Tarkoituksena on, että työpaikan yhdenvertaisuus paranee suunnitelma suunnitelmalta.

Jos yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei tehdä tai noudateta?  

 • Jos suunnitelmaa ei laadita tai suunnitelma ei muutoin vastaa sitä, mitä yhdenvertaisuuslaissa edellytetään, voi ottaa yhteyttä omaan ammattiliittoon tai työsuojeluviranomaisiin.
 • Luottamusmiehellä, työsuojeluvaltuutetulla ja  muulla suunnitteluun osallistuneella on oikeus saada tietää, mihin toimenpiteisiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.

argonnenstraße 5 bremenLiite 1

Esimerkkejä syrjintäperusteista

halvaks läinud hakkliha Alla on esitetty suuntaa-antavia kysymyksiä, joiden avulla voidaan tarkastella yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Kysymysten soveltuvuus vaihtelee aloittain ja työtehtävittäin. Esimerkiksi kielitaitovaatimukset saattavat olla joillain aloilla merkityksellisempiä.

Ikä

vastaanoton vuoropäällikön tehtävät Syrjitäänkö työpaikalla ikääntyneitä tai nuoria? Vaikuttaako ikä rekrytointiin tai palkkausperusteisiin? Tunnustetaanko ja arvostetaanko kaikenikäisten työntekijöiden osaamista ja työpanosta tasapuolisesti? Panostetaanko keskinäiseen osaamisen ja työyhteisön hiljaisen tiedon siirtämiseen? Onko nuorilla enemmän määräaikaisia työsuhteita tai ovatko he useammin osa-aikaisia? Onko kaikilla samat edut? Pestataanko nuoria palkattomiin harjoitteluihin? Kohdistuvatko irtisanomiset ja lomauttamiset iäkkäimpiin?

Alkuperä ja kansalaisuus

acento en la e mayúscula teclado Ovatko eri kansalaisuudet ja etniset ryhmät (mukaan lukien alkuperäiskansat) yhdenvertaisessa asemassa? Maksetaanko ulkomaalaisille samaa palkkaa kuin Suomen kansalaisille? Maksetaanko ulkomaalaisille kaikki työehtosopimuksen edellyttämät lisät? Miten sujuu eri etnisten ryhmien välinen yhteistyö?  

Kieli

salon funéraire claude marcoux charny Otetaanko kielitaito esimerkiksi perehdytettäessä huomioon? Miten suhtaudutaan siihen, että osa työntekijöistä puhuu kieltä, jota ei välttämättä itse ymmärrä? Onko tehtäväkohtaisesti mietitty, minkä tason suomen tai ruotsin kielen osaaminen on välttämätöntä? Tarjotaanko kaikille työntekijöille kielikoulutusta? Huolehtiiko työnantaja siitä, että riittämätön kielitaito ei aiheuta tilanteita, joissa työturvallisuus vaarantuu? Onko viittomakieliset ja puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttävät huomioitu? Järjestetäänkö tarvittaessa tulkkaus?

Uskonto ja vakaumus

gesundheitsamt freiburg öffnungszeiten impfen Miten eri uskontokuntiin kuuluviin suhtaudutaan? Kunnioitetaanko jokaisen henkilön uskontoa ja vakaumusta? Miten otetaan huomioon eri uskontoihin liittyvät vapaapäivät tai pukeutumiskoodit tai muut kyseiseen uskontoon liittyvät erityiskysymykset?

Mielipide

kauhun yö 2 Sallitaanko työpaikalla avoin keskustelu ja erilaiset mielipiteet? Arvioidaanko työntekijöitä sen mukaan, kuka asian esittää vai esitettävän asian mukaan? Suositaanko niitä, jotka ovat samaa mieltä esimiehen kanssa?

Poliittinen toiminta
Uskalletaanko työpaikalla ilmaista poliittisia mielipiteitä? Miten mahdollinen poliittinen keskustelu vaikuttaa työyhteisöön, töiden jakamiseen jne.? Miten suhtaudutaan niihin, jotka ovat ehdolla vaaleissa tai harkitsevat ehdokkuutta?
Ammattiyhdistystoiminta

ruotsin suurimmat järvet ja joet Miten ammatilliseen järjestäytymiseen suhtaudutaan? Neuvotellaanko asioista tasavertaisesti vai onko työntekijöiden kanssa neuvottelu sanelemista? Annetaanko henkilöstön edustajille tarpeeksi aikaa hoitaa luottamustehtäviään? Kohdistuuko luottamushenkilöihin painostusta tai häirintää?

Perhesuhteet

teräksinen paistinpannu käyttö Vaikuttavatko perhesuhteet rekrytointiin? Miten suhtaudutaan pienten lasten vanhempiin? Kohdellaanko naimisissa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa olevia eri tavalla kuin sinkkuja, eronneita tai leskiä? Onko omaishoitajien tai omista vanhemmista tai muista läheisistä huolehtivien tilanne otettu huomioon?

Työkyky

myydään vanhasta ovesta tehty pöytä Miten otetaan huomioon työntekijöiden erilainen terveydentila? Onko yritykse ssä osatyökykyisiä ja miten heihin suhtaudutaan? Palkataanko osatyökykyisiä? Onko työterveyshuolto toiminnassa tukena?

Vammaisuus

orman kebabı fırında cahide Saavatko vammaiset apua työpaikalla? Onko vammaisilla työntekijöillä ruokailu-  ja kahvittelumahdollisuus? Onko esteettömyys ja saavutettavuus huomioitu työpaikalla, tietojärjes telmissä ja työtavoissa? Voivatko myös vammaiset työntekijät osallistua yhteisiin tilaisuuksiin? Onko työpaikalla jaettava tieto kaikkien saavutettavaa? Järjestetäänkö vammaiselle työntekijälle kohtuullisia mukautuksia, esimerkiksi valaistus, rampit, työpisteen soveltuvuus ja mahdolliset työaikajärjestelyt? Otetaanko huomioon erilaiset tarpeet? Kuullaanko vammaista työntekijää itseään häntä koskevissa asioissa (ettei päätetä ja järjestetä asioita sillä perusteella mitä luullaan)?  

Seksuaalinen suuntautuminen

hyviä alkoholittomia juomia Kohdellaanko hetero-, homo- ja biseksuaalisia henkilöitä yhdenvertaisesti vai pilkataanko esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä (vitsit tms.)? Toteutuvatko perhesuhteisiin liittyvät etuudet ja käytännöt työpaikalla yhdenvertaisesti riippumatta kumppanin sukupuolesta (esimerkiksi vihkipäivän ja parisuhteen rekisteröimispäivän saaminen vapaapäiväksi)? Onko työyhteisössä vai tuoko työnantaja selvästi esiin, että kaikki ovat tervetulleita seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta?

Muu henkilöön liittyvä syy
Edellytetäänkö työntekijältä tiettyä asuinpaikkaa? Palkataanko vain "oman kylän tyttöjä ja poikia?

Liite 2

Esimerkkejä menettelytavoista

kurkkumätä rokote keksijä Alla on esitetty suuntaa-antavia kysymyksiä, joiden avulla voidaan tarkastella yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Menettelytapojen soveltuvuus vaihtelee aloittain ja työtehtävittäin, esimerkiksi työhönotossa saattaa olla terveydentilaan liittyviä vaatimuksia.

Työhönotto

avoimet työpaikat terveystalo tampere Ovatko rekrytointiperusteet avoimia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä? Laitetaanko kaikki paikat avoimeen hakuun? Kuinka paljon oletukset ohjaavat rekrytointia? Onko kaikilla tosiasiallinen mahdollisuus hakea paikkoja? Ovatko soveltuvuustestaukset saavutettavia kaikille hakijoille? Selvitetäänkö, tarvitseeko työnhakija kohtuullisia mukautuksia? Jos työpaikasta ilmoitetaan netissä, onko ilmoitus luettavissa apuvälineillä? Mihin haastattelussa kiinnitetään huomiota? Tehdäänkö haastattelussa työhön liittymättömiä kysymyksiä tai pyydetäänkö valokuvaa, vaikka sillä ei ole merkitystä työssä? Palkkaavatko rekrytoijat itsensä kaltaisia henkilöitä? Saavatko työntekijät osallistua rekrytointiin? Tehdäänkö hakijoista ansiovertailu? Käytetäänkö nimetöntä hakua? Ilmoitetaanko kaikille hakijoille, kuka valittiin?

Perehdytys

taljajousen jäykkyyden säätö Onko yrityksessä käytössä perehdytysohjeet? Onko yrityksessä henkilö, joka perehdyttää? Otetaanko perehdytyksessä huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet (kieli, vammaisuus jne.)? Kerrotaanko perehdytyksessä organisaation yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvistä linjauksista? Onko kaikilla mahdollisuus tutustua perehdytysmateriaaliin ja ymmärtää se?

Työtehtävien jako

hampaaton lohikäärme pehmolelu Jaetaanko työtehtävät syrjimättömästi työntekijöiden ansioiden ja osaamisen mukaan? Annetaanko kaikille mahdollisuus vaativampiin työtehtäviin ja siten myös parempaan palkkaan? Jaetaanko työtehtävät osaamisen perusteella sukupuolesta riippumatta?

leivonmäen kansallispuisto osoite Miten esimies edistää yhdenvertaisuutta ja on tasapuolinen tehtävien jaossa? Miten estetään, ettei esimies ole ennakkoluuloinen tai tee oletuksia työnteon halukkuudesta tai kyvyistä elämän-  tai perhetilanteen, taustan tms. perusteella? Arvioidaanko esimiestyössä johtamisen oikeudenmukaisuutta, hyvän työilmapiirin ylläpitoa sekä kykyä hyödyntää erilaisuutta? Annetaanko esimiehille koulutusta ja onko heillä tosiasialliset mahdollisuudet edistää yhdenvertaisuutta tehtävien jaossa?

Koulutukseen pääsy

ayuntamiento de cáceres turismo Millä perusteella työntekijöitä koulutetaan? Onko koulutukseen pääsy avointa, läpinäkyvää ja syrjimätöntä? Onko koulutukseen pääsemisperusteista kerrottu kaikille? Tarjotaanko mentorointia, työnohjausta tms. kaikille tasapuolisesti? Ovatko etenemismahdollisuudet kaikkien tiedossa? Osataanko työntekijöiden kyvyt tunnistaa ja hyödyntää? Miten varmistetaan erilaisten työntekijöiden tasapuolinen koulutukseen pääseminen? Soveltuuko koulutusmateriaali kaikille? Saavatko kaikki kielikoulutusta?

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot
Ovatko palkan ja mahdollisen tulospalkkion määräytymisperusteet kaikkien tiedossa? Onko

raleigh naisten polkupyörä 28 palkkaus ja kaikki palkanosat sekä muut edut läpinäkyviä ja syrjimättömiä? Onko palkkakartoitus tehty? Miten varmistetaan, että samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa? Onko kaikilla henkilöstöryhmillä samat mahdollisuudet  tulospalkkaukseen? Saavatko määräaikaiset ja osa-aikaiset samaa palkkaa ja samat edut kuin vakituiset ja kokoaikaiset? Mikä on vuokratyöntekijöiden tilanne? Saavatko kaikki työntekijät ja henkilöstöryhmät samat edut? Onko etuja annettaessa otettu huomioon eri työntekijöiden erilaiset tarpeet? Sisältävätkö palkkauskriteerit sisään rakennettua piilosyrjintää?

Työntekoon ja työsuhteisiin liittyvien velvollisuuksien määrittely

thingvellir hotel valhöll Onko kaikilla oikeus ja mahdollisuus osallistua omaan työhön liittyviin päätöksiin (työtehtävät ja niiden jakaminen, työajat, tavoitteet jne.)? Käydäänkö kaikkien kanssa kehityskeskustelut? Miten ylityöt ja erityistehtävät sekä vastuut jaetaan? Miten esimies edistää yhdenvertaisuutta ja on tasapuolinen tehtävien jaossa? Miten estetään, ettei esimies ole ennakkoluuloinen tai tee oletuksia työnteon halukkuudesta tai kyvyistä elämän tai perhetilanteen, taustan tms. perusteella? Ovatko joustot kaikkien käytettävissä? Onko joustovapaiden tasapuolisesta pitämisestä sovittu? Arvioidaanko esimiestyössä johtamisen oikeudenmukaisuutta, hyvän työilmapiirin ylläpitoa sekä kykyä hyödyntää erilaisuutta? Selvitetäänkö kohtuullisten mukautusten tarvetta? Onko kaikilla samat edut?

Irtisanomiset ja lomauttamiset

kännyköiden sar arvot Miten irtisanottamiset ja lomauttamiset kohdistuvat? Kohdistuvatko ne sairastaneisiin, iäkkäisiin, ay-aktiiveihin, pienten lasten vanhempiin jne. vai valitaanko irtisanottavat ja lomautettavat siten, että ammattitaitoisimmat jäävät? Noudatetaanko työehtosopimuksen irtisanomisjärjestystä?

Työyhteisön kehittäminen
Miten työssä jaksamista edistetään? Onko otettu huomioon työntekijöiden erilaiset tarpeet?

parodias de musicas mais engraçadas Miten käytetään joustavia työaikoja ja etätyötä? Miten estetään ja puututaan kiusaamiseen ja häirintään ja onko puuttumiseen toimintaohjeet?

Valmisteluun osallistuneet järjestöt

Akava ry
Ammattiliitto Pro ry
Ihmisoikeusliitto ry
Metallityöväenliitto ry
Näkövammaisten keskusliitto ry
Puuliitto ry
Seta ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Nuorisoyhteistyö -Allianssi ry
TEAM
Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Toimihenkilökeskusjärjö STTK ry

päätalo semmonen savotta Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
tunisia lämpötila lokakuu

Evästekäytännöt

diderot université sport Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

vibenhus skole østerbro Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

täällä pohjantähden alla kitara nuotit Lisätietoa evästeistä saat sivulta mikä on aerosolipakkaus.

2. Miksi evästeitä käytetään?

rikas mies köyhä nainen Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

karadan gemi yürütme gemlik Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

miten saada kysymyksiä askissa Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

irmik helvası nasıl yapılır kolay Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

sonny'nin yıldızı izle türkçe dublaj Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

kaihon karavaanit jäsenet Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

kazık kök ne demektir Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

assinatura digital cartão cidadão